Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Lenka Janochová (dále jen: „správce“) Trnová 317, 33013, ICO 03518485.

II. Osobními údaji se rozumí:

Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

    Číslo občasného průkazu nebo cestovní dokladu

    Doba ubytování

    Účel ubytování

    Telefonní číslo a mailová adresa zákazníka

    Specifikaci zákazníkem k uskutečnění pobytů

Pokud je  objednavatelem firma, zpracováváme dále tyto údaje:

Název firmy

    Adresa firmy

    IČO, DIČ firmy

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Firma Lenka Janochová. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., nařízením EU 2016/679 (GDPR)

III. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační firmy v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Naše webové stránky také využívají měření návštěvnosti Google Analytics.

V. Účel zpracování :  ubytovací služby

Správce veškeré údaje získané od zákazníků užívá  výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám.

Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu o ubytování uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

VI. Doba uchovávání údajů

Vaše údaje budou bezpečně uloženy, zpracovány a archivovány z důvodů vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5ti let (dle zákona o účetnictví –z.č. 563/1991)

Vaše údaje budou bezpečně uloženy, zpracovány archivovány v knize ubytovaných podle zákona 565/1991Sb o místních poplatcích  po dobu 6ti let.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo zničí.

VII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Cookies

Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítač nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.

 
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.